forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์

File
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม ห้อง 106 Download 1435

การพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสโดยใช้โปรแกรมพิมพ์ดีด ไทย รุ่น 2.00 Download 1509

การพัฒนาความรับผิดชอบในการจัดเก็บอุปกรณ์โดยการใช้ชุดกฎ กติกาในการเช็ค ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้และการจัดเก็บอุปกรณ์ของนักศึกษาช่างยนต์ ปวส.102 Download 1554

ส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อการส่งงานรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ของนายสำเร็จ แซ่ย่า Download 1123

การลดจำนวนนักศึกษาที่ไม่สนใจเรียน วิชา การโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า โดยใช้คะแนนพฤติกรรม Download 1312

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ของนักศึกษา ปวช.1 ห้อง 4 ช่างอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 Download 1245

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถอดประกอบคาร์บูเรเตอร์ วิชางานเครื่องยนต์เล็ก Download 1779

ศึกษาผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบฐษนสมรรถนะ สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 Download 2025

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติงานต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน ด้วยแบบฝึกหัดเสริมการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง Download 1681

การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะและความชำนาญ ด้านการอ่านค่าตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา เครื่องเสียง ของนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ปีการศึกษา 2553 Download 1425

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ Download 1160

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกะกับคอมพิวเตอร์ ในหน่วยการเรียนวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. คอมพิวเตอร์ ปีที่ 2 โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ Download 1418

ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ โดยใช้โครงงานกลุ่ม ปวส.2ไฟฟ้า โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ Download 1307

For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2008

คณะผู้บริหารโรงเรียน

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2023 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.com


gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.